.

بذر آشلانتوس، پا بلند، برگ باريك

0/0

نام علمی: Amaranthus cruenthus 

نام دیگر: آلترنانترا 

زمان کاشت : فروردین

زمان گل دهی : اوایل تابستان تا اواخر پاییز.

مقاومت به حرارت: ﺑه ﺳﺮﻣﺎ ﺣﺴﺎس اﺳﺖ و نسبت به گرما مقاوم می باشد.

نیاز آبی و خاکی: ﺑه ﺧﺎک ﻣﺮطﻮب ﺑﺎ زه ﮐﺸﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺎز دارد.

نیازی نوری: ﺑﺮای اﯾﺠﺎد رﻧﮓ ﻣﻄﻠﻮب در ﺑﺮگ ھﺎ ﺑه ﻧﻮر ﮐﺎﻣﻞ آﻓﺘﺎب اﺣﺘﯿﺎج دارد.

 

روش تکثیر: کشت بذر و  ﻗﻠﻤه ﭼﻮب ﻧﺮم ﯾﺎ ﻗﻠﻤه ﺳﺒﺰ در اواﺧﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن.