.

بذر آمارانتوس سه رنگ

0/0

نام علمی: Amaranthus tricolor

زمان گلدهی: اواخر بهار تا پاییز

نیاز آبی: مقاوم به کم آبی

نیاز نوری: نورپسند و متحمل نسبت به گرما