.

بذر اسفناج پاکان بذر

فروش بذر اسفناج پاکان بذر
0/0

فصل کاشت اسفناج: بهار ، تابستان

وزن بسته بندی: 22 گرم

قوه نامیه: 70 درصد

خلوص: 94 درصد

عمق لازم برای کاشت: 3 تا 5 برابر ضخامت بذر

مشتریانی که این آیتم را خریده اند، موارد زیر را نیز خریده اند