.

بذر اسپند

0/0

نام علمی: Peganum harmala

نیاز خاکی: اسپند به راحتی در خاک خشک و شنی قابل کشت است . محیط رشد باید ترکیبی از نیمی شن و ماسه و نیمی از خاک باشد . 

مقاومت: اسپند در مقابل خشکسالی تحمل بالایی دارد و رشد خود را حفظ می کند. 

زمان کاشت: بهترین زمان کشت اسپند فروردین و اردیبهشت است.
برداشت: کپسول های حاوی تخم گیاه اسپند براحتی قابل برداشت هستند . بهتر است پس از برداشت اسپندها در زیر نور آفتاب خشک شوند. برداشت ریشه اسپند در فصل پاییز صورت می گیرد. ریشه و دانه گیاه اسند قدرت ضد میکروبی محیط و هوا را دارا می باشد.