.

بذر خارشتر

0/0

نام علمی خارشتر: Alhagi maurorum

درصد خلوص بذر خارشتر: ۹۷ درصد

درصد قوه نامیه بذر خارشتر: ۸۷ درصد

وزن هزاردانه خارشتر: ۴/۸ گرم

خارشـتر متعلق بــه تيــره بقــولات و بـه عنـوان يكـي از علفهاي هرز مهم در مزارع، باغـات، ديـم زارهـا، منـاطق مسـكوني، فرودگاهها، جادهها و به ويژه در مناطق گرم و خشـك اسـت ايـن گياه بومي نواحي مديترانه و غرب آسيا و دامنـه پـراكنش آن در ايران زياد است و در بيشتر منـاطق ايـران تـا ارتفـاع ۴۰۰۰ متـري از سطح دريا مشاهده ميشود. در مناطق گرم و خشك بـه ويـژه حاشـيه كوير در استانهاي خراسان رضوي، خراسان جنوبي و يزد نيز گسـتره زيادي را در بر ميگيرد. ازدياد خارشتر از طريق زايشي (بذر) و رويشي (ريزوم) صورت ميگيرد. در دماهاي نزديك به ۲۰ درجه سانتيگراد در اوايل پاييز و بهار و در صورت وجود رطوبت از رشـد خـوبي برخـوردار است، و باعث استقرار خوب گياهچه هاي آن مـيشـود خارشتر داراي خواب فيزيكي ناشي از ضخامت پوسته بذر است. ايجاد خراش در پوسته بذر يا شستشو با اسـيد سـولفوريك باعـث شكسـتن خواب و جوانه زني بذر ميشود.

قسمت مورد استفاده خارشتر قسمت مورد استفاده عبارت است از قطره هاي کوچک شیره (مان) که در روزهاي گرم از برگهاي این گیاه تیغدار کوچک خارج میشوند و داراي طمعی شیرین و رنگی قرمز مایل به قهوه اي میباشند که کم کم سفت شده و به صورت دانه هاي مدور سخت نمایان میشوند.

روش كشت گیاه بهره برداري از پایه هاي خودروي آن همواره نیازمندي هاي دارویی را رفع می نماید. تکثیر آن توسط بذر و ریزوم صورت میگیرد. در هر حال تکثیر آن در صورت لزوم، از طریق دانه بوده که براي این کار، دانه گونه هاي شناخته شده براي تولید ترجبین استفاده می کنند.

روش كشت گیاه خارشتر

دانه ها را براي ۱۲ ساعت قبل از کاشت در آب گرم ریخته و در ماه فروردین و اردیبهشت در یک گلخانه گرم می کاریم تا زمانی که به یک دسته که به اندازه کافی بزرگ باشد،برسد. این گیاهان را در زمستان اول در یک ظرف هاي مشخص در یک گلخانه مجدد میکارند و در زمانی که موقعیتشان را بخواهند دائمی کنند این گیاهان را در تابستان میکارند.

شرایط اكولوژي مورد نیاز گیاه خارشتر

خارشتر از ارتفاع هم سطح دریا تا بیش از ۲۰۰۰ متر انتشار دارد. خارشتر گیاهی است مقاوم به سرما است. گیاهی که در بافت شنی (سبک) تا بافت لومی (متوسط) با زهکشی خوب خاكها رشد میکند. گیاه خارشتر خاك هاي اسیدي را ترجیح میدهد و نیز میتواند در خاكهاي خنثی و قلیایی رشد کند. گیاه خارشتر در خاك هاي شور رشد میکند. گیاهی که نیتروژن را تثبیت میکند .این گیاه در سایه بزرگ نمیشود.گیاهی که نور را ترجیح میدهد و به عنوان گیاه نور پسند شناخته شده است . این گیاه مقاوم به سرما و داراي ریشه عمیق است و به آب کمی نیاز دارد. که در تمام خاك ها می روید و مخصوص خاك هاي فقیر می باشد و حتی در خاك هائی که داراي قشر سفیدرنگ نمک میباشد میروید.

مصرف خارشتر براي دام:

در برخي مناطق ھمچون بلوچستان بیشترین غذاي شتر به طور معمول از گونه خارشتر است و بیشترین زمان مناسب تولید و برداشت علوفه خارشتر در زمان گل دھي و بذردھي مي باشد . در مناطقي كه این گیاه ترنجبین نمي دھد به معمولا صورت تعلیف دام ، شتر و بز مي رسد. به ھمین جھت این گیاه به خارشتر و یا خاربز معروف شده است.

خواص درماني گیاه خارشتر:

ادرار آور و ضد سیاه سرفه و تب و لرز است .خارشتر از نظر پزشکی سنتی داراي طبع سرد است و براي رفع سنگ صفرا و سنگ کلیه و مثانه مؤثر است. براي دفع سنگ کلیه می توان خارشتر ،خاکشیر و ترنجبین را با هم مخلوط کرده و صبح ناشتا خورد. براي برطرف کردن جوش هاي صورت که بعلت خوردن چربی و شیرینی زیاد ایجاد می شود باید جوشانده یک قاشق ترنجبین را با دو قاشق غذاخوري خاکشیر مخلوط کرده و هر روز صبح ناشتا به مدت دو هفته آنرا میل کنید تا جوش ها از بین برود. ترنجبین یکی از مواد قندي است که از این گیاه به دست میآید و ملین است، عرق خارشتر براي از بین بردن سنگ کلیه تجویز میگردد.

 

 

مشتریانی که این آیتم را خریده اند، موارد زیر را نیز خریده اند