.

بذر شاهی

0/0

نام علمی شاهی: Lepidium sativum

درصد خلوص بذر شاهی: 980%

درصد قوه نامیه بذر شاهی: 90%

وزن هزار دانه شاهی: 1/7 گرم

 پراکنش شاهی: منشأ آن به منطقه وسیعی از مصر تا تبت نسبت داده شده است.

 اکولوژي شاهی: در نواحی مختلف ایران  پرورش می یابد و چون دانه اش به مناطق دور انتقال می یابد و از محیط

کشت تدریجاً دور می شود به حالت نیمه وحشی در اطراف آبادیها کنار جاده ها و گودالهاي نواحی مختلف یافت می شود .

موارد استفاده گیاه شاهی: داروئی ، خوراکی

موارد استفاده بذر شاهی: داروئی – در فرمول بعضی از گردهاي حشره کش وارد شده است .

شکل بذر شاهی: تخم مرغی – به طوریکه یکی از اضلاع دراز آن تقریباً صاف و راست بوده و بقیه خمیده میباشند.

ناف سفید رنگ دو نوکی است ، ریشه چه خمیده به وسیله یک شیار فرورفته و به اندازة لپه هاي عمیق قرار گرفته 3 تکه است.

رنگ بذر شاهی: رنگ روشن تا قرمز قهوه اي تیره ، صاف ، مات 

نوع میوه بذري شاهی: بیضوي ، مدور ، و به طور محسوس بالدار

هکتولیتر بذر شاهی: 748 گرم در لیتر

تعداد بذر در کیلوگرم  شاهی: 621118 عدد

مشتریانی که این آیتم را خریده اند، موارد زیر را نیز خریده اند