.

بذر شبدر برسیم

فروش بذر شبدر برسیم
0/0

نام علمی شبدر برسیم: Trifolium alexandrinum

درصد خلوص بذر شبدر برسیم: 99%

درصد قوه نامیه بذر شبدر برسیم: 98%

وزن هزاردانه شبدر برسیم: 2/8گرم

بستر کاشت شبدر برسیم:
بستر کاشت شپدر برسیم باید نرم و مسطح باشد تا باعث تماس بیشتر بذر شپدر برسیم با ذرات خاك و جذب بهتر رطوبت شود و در نهایت بذرها سریعتر جوانه زده و مزرعه از سطح سبز یکنواخت تری برخوردار می شود. اگر شپدر برسیم به عنوان زراعت دوم بعد از برنج یا غلات کشت شود نیاز به عملیات تهیه زمین نخواهد بود و بذر شبدر برسیم را  7-10 روز قپل از برداشت برنج در مزرعه می کارند.

ميزان بذر مصرفی شبدر برسیم: 
میدان بذر مصرفی بستگی به روش کاشت، شرایط محیطی، حاصلخیزی خاك و هدف کاشت دارد. در کشتهای نیمه مکانیزه برای تولید علوفه میزان بذر مصرفی بین 20-30 کیلوگرم در هکتار مناسب است. این میدان بذر مصرفی در کشت های سنتی خیلی بیشتر است. درکشت مخلوط برای تولید علوفه مقدار بذر باید نصف بشود.

برداشت شبدر برسیم:
با توجه به اینکه شپدر برسیم را به دو منظور می توان کشت نمود لذا زمان و نحوه برداشت در ارتپاط با نوع محصول تغییر می کند.

برداشت علوفه شبدر برسیم:
برداشت علوفه شپدر برسیم در چین های مختلف صورت می گیرد. در قاعده هر ساقه دو جوانه وجود دارد که معمولاً کمی قپل از اینکه گیاه آماده برداشت شود این جوانه ها فعال می شوند، لذا هنگام برداشت علوفه باید دقت نمود که به جوانه های جدید و فعال آسیپی نرسد. همچنین در برداشت علوفه، شبدر برسیم را نباید کف بر کرد و ارتفاع حدود 5 سانتیمتر از سطح پشته ها یا زمین برای برداشت علوفه مناسب می باشد. در کشت پائیزه نخستین چین برداری و یا چرای مستقیم مدرعه اوائل آذر ماه تا دی ماه که ارتفاع بوته ها 25-40 سانتیمتر است انجام می شود.

تولید بذر شبدر برسیم:

از نظر گرده افشانی شپدر برسیم گیاهی دگرگشن است. گل های شبدر برسیم برای زنبور عسل جاذب بوده و باعث جلب آنها به سوی خود می شود. زنپورهای وحشی و همچنین زنپور عسل در تلقیح گلهای شبدر برسیم نقش مؤثری دارد و در افزایش عملکرد بذر تأثیر مثپتی دارند، تحقیقات بعمل آمده در خوزستان
نشان داده که بدون دخالت زنپور عسل از هر هکتار شپدر برسیم 450 کیلوگرم بذر و با دخالت زنپور عسل 500 کیلو گرم بذر در هکتار تولید میشود.

برداشت بذر شبدر برسیم:

تولید بذر شپدر برسیم بستگی به کنترل علفهای هرز مزرعه، شرایط اقلیمی، عملیات زراعی مناسب، به میزان بذر مصرفی و استفاده از زنبورهای گرده افشان بستگی دارد، برای تولید بذر شبدر برسیم در اقلیم های نیمه سرد مثل کرج و مناطق مشابه در کشت بهاره، چین برداری علوفه توصیه نمی شود و اختصاص دادن چین اول به تولید بذر عملکردی تا بیش از یک تن در هکتار را بدنپال داشته است.
روش هاي مصرف شبدر برسیم