.

بذر علف پشمكي

فروش بذر علف پشمكي
0/0

نام علمي علف پشمکی: Bromus tomentellus

نام انگليسي علف پشمکی: Cheatgrass - Downy Brome

نام های دیگر علف پشمکی: جوميش، پشمكي، علف پشمكي بام، علف بام

درصد خلوص بذر علف پشمکی: 78%

درصد قوه نامیه بذر علف پشمکی: 85%

وزن هزار دانه علف پشمکی: 6 گرم

علف پشمکی گياهي است يكساله و زمستانه
تكثير علف پشمکی: بذر
رويشگاه ها علف پشمکی: 
در مناطق گرم و مرطوب و دارای زمستانهای ملايم مي رويد و دارای دوره رشد کوتاه است. علف هرز اتفاقي مزارع توتون ،پنبه، چغندر قند و تمام محصولات زراعي مي باشد.

ارتفاع گیاه علف پشمکی 10 تا 75 سانتي متر.غلاف و پهنك برگهای آن از کرکهای نرم و فشرده ای پوشيده شده و دارای زبانك کوتاه بصورت غشايي و دندانه دار است.  غلاف در برگهای پائين تر لوله ای (بسته ) و کرکدار ولي در برگهای بالايي اغلب باز ميباشند.

اندام ها ی زايشي علف پشمکی:
گل آذين آن خوشه ای مرکب (پانيكول) يك سوی گسترده يا فشرده باريك وآويزان بوده و دارای سنبلچه های شمشيری و کشيده با ريشكهای يك تا يك ونيم سانتيمتری بنفش است. رنگ گلوم های خارجي و رنگ گياه بالغ در هنگام بلوغ قرمز يا ارغواني است. گلوم خارجي روی بذر طويل و باريك و دارای 5 - 7رگه و سيخك بلند و متشكل از محورهای فرعي ظريف، دسته ای و کوتاه مي باشد.
محور فرعي: صاف يا کرکدار پايكدار. سنبلچه متشكل از 4 - 8 گل به طول 12 - 20 م م (به غير از ريشكها) پايك دار

محل شكستگي: از بالای پوشه ها و بين گلچ هها
پوشه پائيني: به طول 5 - 8 مم، با يك رگ ه طولي برجسته
پوشه بالايي: به طول 7 - 11 مم، با سه رگه طولي برجسته
پوشين ههای بيروني: به طول 9 - 13 مم، با 7 رگه طولي
برجسته متصل به يك ريشك به طول 10 - 18 مم
گلدهي از اواسط فروردين تا اواسط تير ماه