.

بذر قیچ

0/0

نام علمی: Zygophyllum atriplicoides