.

بذر هندوانه کریمسون کانیون ایتالیا

0/0

نام علمی هندوانه: Citrullus lanatus

 درصد خلوص بذر هندوانه: 99درصد

درصد قوه نامیه بذر هندوانه: 85درصد

محصول شرکت کانیون ایتالیا

طول دوره رشد هندوانه کریمسون سویت کانیون: ۹۰ روزه

شکل میوه هندوانه کریمسون سوییت کانیون: کروی

وزن میوه هندوانه کریمسون سوییت کانیون: ۸ تا ۱۰ کیلو

مقاومت مزرعه ای هندوانه کانیون ایتالیا به بیماری ها

مشتریانی که این آیتم را خریده اند، موارد زیر را نیز خریده اند