.

بذر هندوانه کریمسون سوییت روزن سیدز

0/0

درصد خلوص بذر هندوانه کریمسون سوییت روزن سیدز: ۹۹ درصد

درصد قوه نامیه بذر هندوانه کریمسون سوییت روزن سیدز: ۸۵ درصد

کشور تولید کننده بذر هندوانه کریمسون سوییت روزن سیدز: هلند

مبدا تولید بذر هندوانه کریمسون سوییت روزن سیدز: ایالات متحده آمریکا

مشخصات بذر هندوانه کریمسون سوییت روزن سیدز

بذر هندوانه کریمسون سوییت محصول شرکت روزن سیدز هلند است و از نوع گرد میباشد. میانگین وزن میوه حدود ۱۰ تا ۱۲ کیلو بود و این محصول نسبت به بیماری آنتراکنوز و پژمردگی فوزاریومی مقاوم میباشد. مدت زمان مورد نیاز جهت برداشت محصول از زمان کاشت بذر حدودا ۸۵ روز است.