.

بذر چغندر قند

0/0

مشخصات بذر چغندر قند رقم شکوفا 

زمان کاشت چغندر قند رقم شکوفا: بهار

مکان کاشت چغندر قند رقم شکوفا: مناطق معتدل

تعداد بذر در هر واحد چغندر قند رقم شکوفا: 50000 عدد

مقاومت چغندر قند رقم شکوفا: مقاوم نسبت به رایزومونیا و نماتد سیستی ریشه

اندام هوایی چغندر قند رقم شکوفا: محدود

رشد چغندر قند رقم شکوفا: یکنواخت

عیار قند چغندر قند رقم شکوفا: متوسط

توصيه هاي لازم در كاشت چغندرقند بهاره :

چغندرقند گياهي است كه با وجود سازگاري با شرايط آب و هوايي گوناگون ميزان توليد آن بستگي به چگونگي انجام عمليات زراعي دارد و هر چه عمليات زراعي در اين محصول در زمان لازم و به موقع و با كيفيت مطلوب انجام گيرد اين زراعت داراي محصول ريشه و قند در هكتار بهتري خواهد بود. بر اساس نتايج بدست آمده بهترين زمان كاشت چغندرقند بهاره در اكثر مناطق چغندركاري كشور بطور متوسط از ۱۵ اسفندماه تا ۱۵ فروردين ماه است بطور كلي كشت در اسفندماه بهتر از فروردين و فروردين بهتر از ارديبهشت ماه است. كشت در اسفند ماه بدليل آنكه در اكثر مناطق چغندركاري كشور به ويژه در غرب كشور،كه ميزان بارندگي در اواخر اسفند ماه و اوايل فروردين ماه مناسب است در نتيجه سبزشدن بذور با استفاده از آب باران و بدون نياز به آبياري خواهد بود كه در اين صورت علاوه بر درصد سبز شدن بالا و يكنواخت و صرفه جويي در مصرف آب از سفت شدن سطح خاك و سله بستن آن و سبز شدن علفهاي هرز در اثر آبياري جلوگيري خواهد شد. تأخير در كاشت نه تنها موجب كاهش محصول (بر اساس تحقيقات انجام شده 1 تا 2 تن چغندرقند براي هر هفته تأخير) مي گردد بلكه زيان هاي ديگري بدنبال دارد. كاشت در زمان صحيح و بموقع، شانس رشد مناسب را به بوته ها مي دهد و از اين طريق حداكثر مقدار نور خورشيد را براي توليد عملكرد و قند بالا،جذب مي كند. اگر عمليات تهيه بستر كاشت به هر دليلي در پائيز صورت نگيرد در بهار چنانچه رطوبت لایه زيرين خاك زياد باشد بايد از بكاربردن ماشين آلات سنگين خودداري نمود. قطر مناسب دانه بندي خاك پس از عمليات و قبل از كاشت 1 الي 2 سانتي متر است. متأسفانه در بيشتر مناطق كشور عمليات كاشت بدون انجام عمليات بدشيبر انجام مي گيرد توصيه مي شود عمليات كاشت حتماً بعد از فارو و شيبر انجام گيرد. به دليل عمليات شيبر زني روي پشته ها کاملا صاف و هموار شده و بذور به صورت يكنواخت و در عمق مناسب قرار مي گيرند در نتيجه سبز يكنواخت با تراكم مناسب بدست مي آيد همچنين عمليات شيبرزني با ايجاد جوي آب عميق با ديواره صاف براي هدايت آب بسيار مؤثر خواهد بود. توصيه مي شود از دستگاه هايي كه چند عمليات از جمله كلوخ شكني، تسطيح و ... با هم انجام مي دهند استفاده گردد. كاشت اساسي ترين و حساس ترين مرحله در زراعت چغندرقند مي باشد كه در صورت تنظيم دقيق، رديفكار از لحاظ ميزان ريزش بذر به ويژه رعايت دقيق فاصله خطوط، فاصله بذر روي خطوط، عمق كاشت و طول ماركر، مزرعه اي با تراكم مناسب و سبز يكنواخت خواهيم داشت. نكته حائز اهميت اينكه در تمام زمان كاشت زارع بذر،فاصله مناسب بذر روي خطوط، فاصله خطوط و عمق كاشت داشته باشند. حداكثر سرعت تراكتور در زمان كاشت بايد ۵ كيلومتر باشد. 

نقطه شروع عمليات كاشت بايد دقيقاً مشخص و عالمت گذاري گردد تا بقيه عمليات داشت و برداشت از جمله كولتيواسيون ،كودكاري،چغندركني و ... از همان نقطه شروع و در همان جهت باشد تا حداقل خسارت به مزرعه وارد شود. ادوات كاشت ، داشت و برداشت بايد متناسب باشند مثالٌ اگر رديفكار ۶ رديفه است بقيه ادوات از جمله كولتيواتر، كودكار، فاروئر، چغندر كن بايد ۳ یا ۶ رديفه باشند تا به محصول خسارت كمتري وارد شود. توصيه مي شود كاشت بصورت دو خط روي يك پشته باشد كه در اين حالت بدليل آبياري يك در ميان حدود ۲۵ %در مصرف آب صرفه جويي مي شود بدون آنكه خسارتي به محصول وارد شود. تنظيم آرايش كشت به يكي از روش هاي زير خواهد بود.

 ۱-  كشت ۵۰*۶۵ سانتي متر روي يك پشته ۱ متري 

۲- كشت ۵۵×۵۵ سانتي متري روي يك پشته ۱ متري

۳- كشت ۵۰×۵۵ سانتي متري روي يك پشته ۵۰ سانتي متری

۴- بصورت خطوط ۵۵ سانتي متري روي پشته ها  تراكم مناسب ۵۰ تا ۱۲۵ هزار بوته در هكتار يا كارشناس مربوطه بايد در مزرعه حضور داشته باشد و با كنترل مداوم رديفكار،اطمينان از ريزش در صورت تهيه مناسب بستر كاشت و اطمينان از تأمين آب در اول فصل و تنظيم دقيق رديفكار و دقت در كشت، زارعين با تجربه مي توانند با فاصله ۵۱ سانتي متر روي خطوط، اقدام به كشت نمايند. ميزان بذر مصرفي در اين حالت ۱/۳ يونيت يعني ۱۳۵۵۵۵بذر در هكتار خواهد بود كه با فرض اينكه ۵۰٪ از بذور كشت شده سبز شوند تراكم بوته بيش از ۵۰ هزار خواهد بود كه يك تراكم ايده آل است در اين روش هزينه تنك حذف و ميزان بذر مصرفي نصف مي شود در غير اينصورت فاصله بذور روي خطوط ۷ الي ۸ سانتي متر باشد كه ميزان بذر مصرفي حدود ۲/۵ يونيت خواهد بود كه بعد از سبز شدن بصورت يك در ميان تنك مي شود. عمق مناسب كاشت براي بذور منوژرم ۲ تا ۳ سانتي متر است. عمق كاشت كم باعث سبز سريع و يكنواخت بذور مي شود. كشت حتماً بايد با رديفكار پنوماتيك روي فاروهاي شيپرزني انجام گيرد تا بذور در عمق مناسب و بصورت يكنواخت قرار گيرند. در مواقعي كه كشت به هر دليل با تأخير انجام مي شود به دليل گرم و خشك شدن هوا و افزايش تبخير از سطح خاك، عمق كاشت بايد بيشتر از ۲ سانتي (بين ۲ تا ۳ سانتي متر) باشد. زماني كه دما زير ۵ درجه سانتي گراد است جوانه زني چغندرقند به كندي صورت مي گيرد در اراضي با خاك لب شور، بهتر است از روش ۵۵×۵۰ سانتي متري استفاده شود و بيلچه هاي رديفكار را بزرگتر انتخاب كرد (بيلچه ذرتي) تا پس از كشت دو رديف روي يك پشته،وسط پشته به حالت برجسته باقي بماند. در بهارهاي خشك،محصوالتي كه دير كاشته شوند از نظر استقرار دچار مشكل مي شوندو منجر به :  بدسبزي در اثر بالا رفتن درجه حرارت و خشك شدن سطح خاك سطحي و سوختن جوانه هاي مركزي  افزايش شديد مصرف آب بويژه در خاك آب و آبياري اول براي سبزكردن بذور عدم استفاده از رطوبت ذخيره شده در خاك ناشي از نزوالت آسماني در طول زمستان و پائيز  و بدليل كرپه بودن كشت احتمال افزايش خسارت آفات،بيماريها و علفهاي هرز به محصول ميشود همچنين به لحاظ كرپه بودن كشت و تأخير در برداشت ،كشت محصول بعدي گندم، بموقع انجام نخواهد گرفت.

 منابع مورد استفاده: http://www.agri-esfahan.ir