.

بذر چمن پوآ پراتنسیس

0/0

نام علمی چمن پوآ پراتنسیس:  Poa pratensis

درصد خلوص بذر چمن پوآ پراتنسیس: 96%

درصد قوه نامیه بذر چمن پوآ پراتنسیس: 86%

وزن هزار دانه بذر چمن پوآ پراتنسیس: 1/6 گرم

 مقدار مصرفی بذر چمن پوآ پراتنسیس: 1-2 کیلوگرم در هر هکتار

 

خصوصیات چمن پوآ پراتنسیس: گراسی است سردسیری با رنگ سبز تاریک و تراکم خوب ، اندازه باریک تا متوسط ، برای تولید لشمه خوب است . دو رقم مریون و بارون آن از سالها پیش به ایران آورده شده است و به چمن هلندی شهرت یافته است.بذر این چمن ریز است. 

موارد استفاده پوآ پراتنسیس: چمن خوبی برای منازل ، پارک و زمینهای ورزش می باشد . 
مقاومت به درجه حرارت: سرمای زیاد را بخوبی تحمل می کند _ مقاومت به گرمای آن متوسط است و در صورتیکه بطور مناسب آبیاری شود در تابستان کیفیت خوبی دارد . 
مقاومت به خشکی: متوسط است . 
مقاومت به سایه : زیاد نیست . در آفتاب رشد بهتری دارد بعضی از ارقام مقاومت به سایه متوسطی دارند
مقاومت به پاخوری: متوسط است ترافیک متوسطی را بخوبی تحمل می کند . بعلت داشتن ریزوم بخوبی بهبود می یابد .
خاک و کود مورد نیاز چمن پوآ پراتنسیس: در خاک غنی بهتر رشد می کند و خاکی که دارای زهکشی باشد برای رشد آن مناسب تر است . در شرایط عادی کود دادن آن در پائیز و بهار انجام می شود . 
مقاومت به بیماری: ممکن است به بیماری زنگ غلات مبتلا شود که با انتخاب واریته مناسب و دادن کود از ته این مسئله بسیار کم می شود .