.

بذر کاهو پیج اورست بازگشتی

0/0

مدت زمان جوانه زنی بذر کاهو پیج اورست: ۱۰ تا ۱۴ روز

دمای جوانه زنی بذر کاهو پیج اورست: ۲۰ تا ۳۰ ماه

زمان باردهی بذر کاهو پیج اورست: ۷۵ روز

فصل کاشت بذر کاهو پیج اورست: بهار، اسفند تا فروردین نسبت به سرما مقاوم نیست

عمق کشت بذر کاهو پیج اورست: ۳ تا ۴ میلی متر

آبیاری بذر کاهو پیج اورست: آب زیاد

قوه نامیه بذر کاهو پیج اورست: ۹۶ درصد

مبداء بذر  کاهو پیج اورست: ایتالیا

نوع بسته بندی بذر کاهو پیج اورست: قوطی ۱۰۰ گرمی