.

بذر کما

0/0

نام علمی: Ferula ovina 

گیــاه کمــا متعلــق بــه خــانواده چتریــان (Apiaceae) میباشد. این گیاه یکـی از منـابع قابـل توجـه تولید علوفه و تغذیه دام در سطوح وسیعی از مراتـع ییلاقـی کشور است که ارزش علوفه اي آن در حد یونجه بـوده و در تغذیه دام ها تأثیر فراوانی دارد و از نظر حفاظت خـاك نیـز ارزش بالایی دارد

مشتریانی که این آیتم را خریده اند، موارد زیر را نیز خریده اند