.

بذر گلرنگ

فروش بذر گلرنگ
0/0

نام علمی گلرنگ: Carthamus tinctorius

درصد خلوص بذر گلرنگ:99%

درصدقوه نامیه بذر گلرنگ: 80%

وزن هزار دانه گلرنگ: 29/1 گرم

مقدمه:
گلرنگ با خصوصيات مطلوب زراعي نظير مقاومت نسبي به شوري خاك و خشكي هوا، مقاومت بالا به سرماي زمستانه (تيپ پاييزه) وجود روغني مطلوب با بيش از 90 درصد اسيدهاي چرب غير اشباع بخصوص اسيد لينولئيك، همواره به عنوان يك دانه روغني با ارزش مطرح بوده است .
كشت اين گياه روغني اخيراً در كشور افزايش يافته و در راستاي آن تحقيقات اين گياه روغني نيز براساس دستيابي به ارقام پرمحصول، پر روغن، بي خار و مقاوم به سرما در حال گسترش است . در ذيل به نكات مهم زراعت گلرنگ اشاره مي گردد :
خاك مورد نیاز کاشت گلرنگ :
گلرنگ براي جوانه زني و سطح سبزي مناسب، به بستري بدون كلوخ با رطوبت كافي نياز دارد. در زراعت گلرنگ، به آساني مي توان از مكانيزاسيون معمول درغلات بهره برد، اما به دليل وجود ريشة عميق، شخم زدن با گاو آهن هاي قلمي و زيرشكن براي شكستن طبقات نفوذ ناپذير رس يا لايه هاي جانبي در ناحية ريشه، توصيه مي شود. در مناطقي كه رطوبت، عامل محدودكننده است، هدف عمليات كشت، بايد حفظ حداكثر مقدار رطوبت خاك باشد.به طور معمول براي كشت بهارة گلرنگ، ابتدا در اواخر تابستان يا اوايل پاييز، شخم پاييزه را انجام مي دهند و زمين را در طول زمستان به حالت آيش رها مي كنند. اين عمل ضمن تجزية بقاياي گياهي خاك موجب حفظ و ذخيرة بيشتر رطوبت مي شود و عمليات نهايي تهية بستر را تسهيل مي كند. در پايان فصل سرما و بارندگي، به محض مساعد شدن شرايط براي عمليات نهايي تهية بستر، شخم بهاره انجام مي گيرد. عواملي مانند كشت سال قبل و نوع بافت خاك در آماده سازي بستر خاك اهميت دارند. اصول كلي تهية زمين، اغلب شبيه دانه ريزهاست. آماده سازي در خاك هاي سنگين، به تمهيدات ويژه اي نياز دارد، زيرا در چنین خاك هايي امكان عمليات خاك ورزي بعد از بارندگي هاي زمستانه وجود ندارد و اين كار، كشت را به تاخير مي اندازد. در اين خاك ها، وجود لاية متراكم زيرين، رشد ريشه را به تعويق انداخته و عملكرد را تا حد زيادي كاهش مي دهد. به دليل احتمال وجود سله در چنین خاك هايي، مقدار بذر بيشتري براي اطمينان از سبز يكنواخت و استقرار كافي گياه، مورد نياز است. براي دستيابي به تهيه بستري مناسب براي كشت بذر، به ترتيب انجام عمليات : شخم، ديسك، ماله، كودپاشي، پخش علف كش (ترفلان) و اختلاط كود و علف كش با خاك توسط يك ديسك سبك، ضروري است. گلرنگ در زمينهاي شور جهت اجتناب از شوري كه در بالاي پشته جمع مي شود در محلي نزديك داغ آب كشت مي شود.
بذور گلرنگ بايد حداقل 22 ساعت قبل ازكشت با قارچ كش هاي مخلوط بنوميل- مانكوزب آغشته شوند .  اگر گلرنگ در مقابل شوري خاك تقريباً مقاوم است و براحتي EC حدود 7 ميليي موس بر سانتيمتر را تحمل مي كند، اما بايد توجه كرد كه گلرنگ در طول دوره گلدهی گياه يه نسبت به شوري حساسيت دارد و به همين لحاظ در زمينهاي شور جهت اجتناب از شوري كه در بالاي پشته جمع مي شود بذر گلرنگ را بايد در محلي نزديك داغ آب كشت كرد . شوري باعث كاهش در صد روغن دانه ها مي شود و اين موضوع به علت افزايش درصد پوست دانه ها در شرايط شوري است، ولي كيفيت روغن گلرنگ تحت تأثیر درجه ي شوري واقع نمي شود. شوري زمان گل دهي را تا چند روز و رسيدگي را تا چند هفته به جلو مي اندازد . تغييير روش هاي آبياری، روش كاشت، استفاده از ارقام مقاوم، تركيب و نوع كودها از روش هاي مقابله با خطر شوري يا كاهش اثرات زيان آور آن است.
زمان كاشت و ارقام مناسب :
1- مناطق گرم : (خوزستان، جيرفت، ايرانشهر، بوشهر ،سيستان و بلوچستان) كشت گلرنگ در مناطق گرم بايد در پاييز و براسياس زمان شروع بارندگي هاي پاييزه و شيوع بيماري هاي قارچي از قبيل فايتوفتورا، سفيدك سطحي در منطقه و حمله آفاتي نظير مگس گلرنگ، عدم همزماني دوره گلدهي با درجه حرارت هاي بالا تنظيم شيود ، براساس آزمايشيات صورت پذيرفته مطلوب ترين تاريخ كاشت ارقام گلرنگ بهاره در مناطق گرم ، نيمه دوم آذرماه در نظير گرفته شده است . آخرين بررسي ها نشان داده است كه رقم گلدشت مناسب كشت پائيزه در مناطق گرم است . امكان كشت ارقام صفه و محلي اصفهان نيز در مناطق يادشده وجود دارد مطلوب ترين فاصله رديف و فاصله بوته در رديف به ترتيب 50 و 5 سانتي متر و ميزان بذر مصرفي نيز حدود 20-25 کیلوگرم در هکتار توصيه مي شود.
2- مناطق معتدل سرد و سرد : ( تهران، کرمان، فارس ، كرمانشاه ، خراسان ، اصفهان ، آذربايجان شرقي، آذربايجان غربی، زنجان، كردستان، مركزي )
الف : كشت پاييزه :
كشت ارقام پاييزه گلرنگ در مناطق معتدل سرد و سرد بايد طوري تنظيم شود كه بوته ها قبل از سرماي شديد زمستانه به حالت روزت (8 برگه) رسيده باشند. آزمايشات نشان داده است كه بهترين زمان كاشت گلرنگ در مناطق فوق اواسط شهريور ماه تا اواخر مهرماه مي باشد .رقم پديده مناسبترين رقم جهت كشت در مناطق كرگ، قم، ورامين، داراب اسلام آباد،اصفهان، تبريز، زنجان ، كردستان ، اراك ،خراسان مي باشد.
ب : كشت بهاره :
كشت ارقام بهاره در مناطق معتدل سرد و سرد براساس زمان سپري شدن سرماي زمستانه و زمان شروع و پايان بارندگي هاي بهاره تنظيم مي شود . بررسي ها نشان داده است كه مطليوب ترين تاريخ كاشت در مناطق فوق اواخر اسفند ماه تا اواخر فروردين ماه مي باشد و از مناسب ترين ارقام جهت كشت در مناطق معتدل سرد و سرد نيز مي توان به ارقام گلدشت،محلي اصفهان و صفه اشاره كرد، اين ارقام قابليت كشت تابستانه در مناطقي از استان اصفهان را نيز دارا هستند.
كود مورد نياز کشت گلرنگ:
استفادة زييياد از كودهياي شيميايي، علاوه بير آلييودگي محيييط زييست و آب هاي زيييرزميني، ممكن است آرار سمي و منفي بير تولييد و كيفييت محصول داشته باشد. گياهان زراعي به مقادير مناسيبي از نيتيروژن نيازمندند و در صورت كمبود اين عنصر در خاك، رشد و عملكرد گياه تا حد زيادي كاهش مييابد
مصرف زياد نيتروژن بر مقدار روغن يا عدد يدي روغن، تاثیر منفي دارد. هم نيز سبب افزايش طول دورة گل دهي مي شود و اگر اين گل دهي با افزايش دماي هوا مصادف شود، سبب اختلال در گرده افشاني و پوكي دانه ها مي شود. وجود كود ازتة زياد در مرحلة رشد رويشي سبب افزايش رشد سبزينة گياه مي شود و مرحلة زايشي را با اختلال و به دنبال آن با كاهش عملكرد مواجه مي سازد. به طور كلي ازت خالص مورد نياز گلرنگ به مقدار 70 كيلوگرم است كه از اين مقدار 90 كيلوگرم آن به صورت سرك در مرحلة ساقه دهي و 20 كيلوگرم به صورت سرك در مرحله غنچه دهي مصرف مي شود. البته بايد توجه داشت پس از آزمون خاك مقادير موجود در خاك از مقدار توصيه شده كسر مي شود. نياز گلرنگ به فسفر در حد متوسط است(90 كيلوگرم فسفر از منبع كودي سوپرفسفات تريپل) و در صورتيكه در كشت قبلي كود فسفره مصرف شده باشد، بايد از اضافه نمودن كود هاي فسفره به خاك تا حد امكان اجتناب نمود، ولي به هر حال وجود فسفر در مراحل اوليه (پس از جوانه زني) باعث رشد سريع گياه و كاهش تراكم علف هاي هرز مي گردد. مصرف كودهاي پتاسه به جز در مناطقي كه كمبود اين ماده غذايي جدي است، ضرورتي ندارد.
توجه : پس از آزمون خاك مقادير موجود در خاك از ميزان توصيه شده كسر گردد .
مقدار بذر و تراكم مناسب  گلرنگ:
از عوامل مهم بر ميزان بذر و تراكم مناسب در كشت گلرنگ مي توان به زمان كاشت، نوع رقم، عمق كاشت، ساختمان خاك و ميزان كود مصرفي و وضعيت آب و هوائي منطقه اشاره نمود، به طور مثال كشت با تراكم بالا سبب نازكي ساقه ها و شكستن و يا به عبارتي ورس در برابر باد هاي شديد خواهد شد، بدين ترتيب در مناطقي كه باد هاي فصلي از يك سمت مي وزند معمولا فاصله بوته ها را بيشتر و فاصله رديف ها را كمتر در نظر ميگيرند تا ضمن افزايش مقاومت در برابر بادهاي شديد، ميزان رطوبت بين بوته ها كاهش يافته و در نتيجه از شيوع بيماري ها جلوگيري به عمل آيد. با توجه به موارد فوق و بررسي هاي انجام شده مي توان نتيجيه گيري نمود كه در كشت بهاره مناسب ترين ميزان بذر مصرفي 25-30 گیلوگرم و بهترين فاصله بين بوته ها 5 سانتي متر مي باشد . با توجه به رشد رويشي بالا در ارقام پاييزه، معمولاً فاصله بين رديف ها 50 سانتي متر، فاصيله بيين بونه ها 5 سانتی متر در نظر گرفته مي شود .
آب مورد نياز  کاشت گلرنگ: 
 گلرنگ به علت دارا بودن ريشه عميق قادر است رطوبت را از اعماق 2 تا 3 متر یجذب نماید، اما بايد توجه داشت كه اين گياه به آبياري بييش از حيد در اوایل رشد حساس است و باعث افزايش بيماري فايتوفتورا مي گردد، در رچين مواردي استفاده از واريته هاي مقاوم، كشت به صورت جوي و پشته، اجتناب از ايستابي آب در هواي گرم توصيه ميشود. به طور كلي آبياري در مراحل بعد از كشت، جوانه زني، رشد سريع ساقه، غنچه دهي، گلدهي (دو مرحله)، دانه بندي ضروري است ( هفت نوبت) و اين تعداد براساس زمان كشت، نوع رقم، منطقه كشت، ساختمان خاك، كود مصرفي ، تا 19 نوبت نيز افزايش مي يابد .
كنترل علف هاي هرز گلرنگ :
1- كنترل شيميايي:
استفاده صحيح از سموم شيميائي به نوع علف هاي هرز، شرایط آب و هوائي منطقه و نوع رقم بستگي دارد. در مبارزه شيميائي با علف هاي هرز مزارع گلرنگ سم ترفلان پس از عمليات شخم و قبل از كاشت به میزان 2/5 لیتر در هکتار  و سم گالانت پس از کاشت به میزان 2/5 لیتر در هکتار توصیه می گردد.

2- كنترل زراعي :
مبارزه مكانيكي با علف هاي هرز مزارع گلرنگ، از شروع رشد اوليه تا مرحله اي كه گياه به 19 سانتي متر ميرسد، از اهميت بالائي برخوردار است. گلرنگ در مرحليه روزت به رشد علف هاي هرز حساس است به همين منظور تعيين تاريخ مناسب كاشت بخصوص در ارقام بهاره باعث كاهش دوره روزت و در نتيجه كاهش رشد علف هاي هرز مي گردد.عدم مبارزه با علف هاي هرز در مراحل پاياني رشد نيز سبب اختلاط بذور علف هاي هرز و بذور گلرنگ در مخزن كماين خواهد شد. افزايش بيش از حد دفعات مبارزه مكانيكي باعلف هاي هرز به دليل خسارات احتمالي به ريشه گياه،توصيه نميشود. استفاده از پنجه غازي يا كولتيواتور سبك در مرحله اي كه گياه 19 سانتي متر دارد بسيار مناسب است . 
آفات گلرنگ :
مگس گلرنگ از جمله مهمترين آفاتي است كه به گلرنگ حمله مي كند، حشيه ماده تخم هاي خود را به رنگ قهوه اي پررنگ در پايين براكته هاي غوزه هاي جوان قرار مي دهد و لاروهاي حاصل از تفريخ از غوزه هاي گياه تغذيه مي كنند و غوزه هاي صدمه ديده به صورت لهيده ديده مي شوند .
بهترين زمان مبارزه در مرحله غنچه دهي و به محض مشاهده مگس در مزرعه است و طي آن از سموم سيستميك نظير متاسيستوكس (2 در هزار) و ديازينون (2 در هزار) استفاده به عمل مي آيد . 
بيماري هاي مهم گلرنگ :
1- لكه برگي :
اين بيماري در اكثر مناطق كشت گلرنگ مشاهده مي شود . قارچ عامل بيماري در شرايط مطلوب توسعه و روي ساقه و برگ و براكته ها فعاليت مي نماييد و باعث ايجاد لكه هياي قهوه اي رنيگ مي گردد كه در صورت پيشرفت، اين لكه ها به هم پيوسته و برگ ها را كاملاً خشك مي نمايد .ايجيا د واريته هاي مقاوم بهترين راه حل مبارزه با اين بيماري است .
2- سفیدک دروغي :
قارچ عامل اين بيماري برگ ها را مورد حمله قرار مي دهد و سطح زيرين آنها را توده سفيد رنگ قارچ مي پوشاند كه باعث خشكيدن و از بين رفتن برگها مي گيردد . اين بيماري در شرايط رطوبتي گسترش مي يابد، مبارزه با اين بيماري نيز بسيار مشكل بوده و در مناطق آلوده بايد از واريته هاي مقاوم استفاده نمود .
3- سفیدک سطحي :
اين بيماري معمولاً در اواخر فصل زراعي شيوع پيدا مي كند و در صورت حمله قارچ اين بيماري لكه هاي كرك سفيد رنگ روي برگها و ساقه گياه ديده مي شود كه از به هم پيوستن آنها تمام گياه از پوشش سفيد رنگي برخوردار مي شود. با اين بيماري مي توان با سموم گوگردي مبارزه نمود .
برداشت دانه گلرنگ:
گلرنگ را مي توان به آساني با كمباين غلات برداشت نمود و احتياج به تغيیرات كمي در اندازه ها و فواصل كوبنده و ضد كوبنده و الكهاي كمباين دارد، اما سرعت آن به اندازه سرعت برداشت گندم و جو نيست .براي به حداقل رساندن خسارات ناشي از برداشت مكانيزه بايد تنظيم هاي لازم را در سرعت استوانه، چرخ دنده ها و همچنين لرزاننده به دقت انجام شود، زيرا ترك و شكستگي دانه موجب از بين رفتن قوه ناميه و پايين آمدن كيفيت روغن مي شود. ترك داشتن بذر حتي اگر خسارت وارده به آساني ديده نشود سبب كاهش درصد جوانه زني و نيز تاثير منفي بر كيفيت روغن مي شود تنظيم نادرست كوبنده و ضد كوبنده است، كه نه تنها عملكرد دانه، روغن وكيفيت آن راكاهش مي دهد، بلكه مي تواند باعث خسارت به كمباين شود، زيرا روغن بذرهاي شكسته شده گرد و خاك و آشغال را روي قطعات متحرك هدايت كننده به صورت پوشش اضافي جمع خواهد كرد و سبب مسدود و شكستگي مي گردد در گلرنگ برخلاف ساير گياهان روغني مشكل ريزش وجود نداردتعيين زمان دقيق برداشت گلرنگ به نوع رقم و عوامل محيطي نظير ميزان رطوبت نسبي و دماي هوا بستگي دارد . معمولاً زمان برداشت موقعي است كه دانه هاي گلرنگ رطوبتي حدود 8 درصد داشته باشند به طوريكه اگر غوزه ها را در دست فشار دهيم بذرها به آسياني از آنها جدا شوند . وجود علفهاي هرز در ميان گياهان رسيده، كه معمولاً به دليل آبياري بييش از حد در مراحل پاياني رشد گياه صورت مي پذيرد، برداشت با كمباين را مشكل مي سازد. برداشت گل برداشت گلهاي گلرنگ به عنوان منبع درآمدي جديد اخيراً مورد توجه كشاورزان قرار گرفته است. ارتفاع گياه، تعداد شاخه هاي فرعي و تعداد دانه در غوزه از مهمترين عوامل مستقيم توليد گل در گياه روغني گلرنگ مي باشند. معمولاً ارقام پر محصول داراي عملكرد گل بيشتري هستند. در آزمايشي در ايران مشخص شد بهترين زمان برداشت گلهاي گلرنگ از طريق دستي، سه روز پس از شروع گل دهي وتكرار آن تا پايان گل دهي است. هم نين نتيجه گيري شد كه برداشت گل ه تارير منفي در عملكرد دانه ندارد. براي حفظ رنگ و كيفيت رنگدانه ها در گلرنگ گل ه هاي برداشت شده بايد در سايه خشك شوند.