.

بذر گلرنگ

فروش بذر گلرنگ
0/0

نام علمی گلرنگ: Carthamus tinctorius

درصد خلوص بذر گلرنگ:99%

درصدقوه نامیه بذر گلرنگ: 80%

وزن هزار دانه گلرنگ: 29/1 گرم

مقدمه:
گلرنگ با خصوصيات مطلوب زراعي نظير مقاومت نسبي به شوري خاك و خشكي هوا، مقاومت بالا به سرماي زمستانه (تيپ پاييزه) وجود روغني مطلوب با بيش از 90 درصد اسيدهاي چرب غير اشباع بخصوص اسيد لينولئيك، همواره به عنوان يك دانه روغني با ارزش مطرح بوده است .
كشت اين گياه روغني اخيراً در كشور افزايش يافته و در راستاي آن تحقيقات اين گياه روغني نيز براساس دستيابي به ارقام پرمحصول، پر روغن، بي خار و مقاوم به سرما در حال گسترش است . در ذيل به نكات مهم زراعت گلرنگ اشاره مي گردد :
خاك مورد نیاز کاشت گلرنگ :
گلرنگ براي جوانه زني و سطح سبزي مناسب، به بستري بدون كلوخ با رطوبت كافي نياز دارد. در زراعت گلرنگ، به آساني مي توان از مكانيزاسيون معمول درغلات بهره برد، اما به دليل وجود ريشة عميق، شخم زدن با گاو آهن هاي قلمي و زيرشكن براي شكستن طبقات نفوذ ناپذير رس يا لايه هاي جانبي در ناحية ريشه، توصيه مي شود. در مناطقي كه رطوبت، عامل محدودكننده است، هدف عمليات كشت، بايد حفظ حداكثر مقدار رطوبت خاك باشد.به طور معمول براي كشت بهارة گلرنگ، ابتدا در اواخر تابستان يا اوايل پاييز، شخم پاييزه را انجام مي دهند و زمين را در طول زمستان به حالت آيش رها مي كنند. اين عمل ضمن تجزية بقاياي گياهي خاك موجب حفظ و ذخيرة بيشتر رطوبت مي شود و عمليات نهايي تهية بستر را تسهيل مي كند. در پايان فصل سرما و بارندگي، به محض مساعد شدن شرايط براي عمليات نهايي تهية بستر، شخم بهاره انجام مي گيرد. عواملي مانند كشت سال قبل و نوع بافت خاك در آماده سازي بستر خاك اهميت دارند. اصول كلي تهية زمين، اغلب شبيه دانه ريزهاست. آماده سازي در خاك هاي سنگين، به تمهيدات ويژه اي نياز دارد، زيرا در چنین خاك هايي امكان عمليات خاك ورزي بعد از بارندگي هاي زمستانه وجود ندارد و اين كار، كشت را به تاخير مي اندازد. در اين خاك ها، وجود لاية متراكم زيرين، رشد ريشه را به تعويق انداخته و عملكرد را تا حد زيادي كاهش مي دهد. به دليل احتمال وجود سله در چنین خاك هايي، مقدار بذر بيشتري براي اطمينان از سبز يكنواخت و استقرار كافي گياه، مورد نياز است. براي دستيابي به تهيه بستري مناسب براي كشت بذر، به ترتيب انجام عمليات : شخم، ديسك، ماله، كودپاشي، پخش علف كش (ترفلان) و اختلاط كود و علف كش با خاك توسط يك ديسك سبك، ضروري است. گلرنگ در زمينهاي شور جهت اجتناب از شوري كه در بالاي پشته جمع مي شود در محلي نزديك داغ آب كشت مي شود.
بذور گلرنگ بايد حداقل 22 ساعت قبل ازكشت با قارچ كش هاي مخلوط بنوميل- مانكوزب آغشته شوند .  اگر گلرنگ در مقابل شوري خاك تقريباً مقاوم است و براحتي EC حدود 7 ميليي موس بر سانتيمتر را تحمل مي كند، اما بايد توجه كرد كه گلرنگ در طول دوره گلدهی گياه يه نسبت به شوري حساسيت دارد و به همين لحاظ در زمينهاي شور جهت اجتناب از شوري كه در بالاي پشته جمع مي شود بذر گلرنگ را بايد در محلي نزديك داغ آب كشت كرد . شوري باعث كاهش در صد روغن دانه ها مي شود و اين موضوع به علت افزايش درصد پوست دانه ها در شرايط شوري است، ولي كيفيت روغن گلرنگ تحت تأثیر درجه ي شوري واقع نمي شود. شوري زمان گل دهي را تا چند روز و رسيدگي را تا چند هفته به جلو مي اندازد . تغييير روش هاي آبياری، روش كاشت، استفاده از ارقام مقاوم، تركيب و نوع كودها از روش هاي مقابله با خطر شوري يا كاهش اثرات زيان آور آن است.
زمان كاشت و ارقام مناسب :
1- مناطق گرم : (خوزستان، جيرفت، ايرانشهر، بوشهر ،سيستان و بلوچستان) كشت گلرنگ در مناطق گرم بايد در پاييز و براسياس زمان شروع بارندگي هاي پاييزه و شيوع بيماري هاي قارچي از قبيل فايتوفتورا، سفيدك سطحي در منطقه و حمله آفاتي نظير مگس گلرنگ، عدم همزما