.

بذر تكمه اي پابلند بنفش

فروش بذر گل تكمه اي پابلند بنفش
0/0

نام علمی  تكمه اي  پابلند بنفش: Gomphrena globosa

نام انگلیسی  تكمه اي  پابلند بنفش: Bachelor Button , gomphrena

زمان مناسب کاشت  تكمه اي  پابلند بنفش: فصل بهار 

زمان جوانه زنی بذر  تكمه اي  پابلند بنفش: 2-3 هفته

دوره گلدهی  تكمه اي  پابلند بنفش: اواسط تابستان تا اوایل پاییز

نیاز نوری  تكمه اي  پابلند بنفش: نور مستقیم آفتاب

نیاز آبی  تكمه اي  پابلند بنفش: نسبتا کم - نسبتا متحمل به کم آبی

نیاز خاکی  تكمه اي  پابلند بنفش: خاک سبک و غنی از مواد آلی

دمای ایده آل رشد  تكمه اي  پابلند بنفش: 25-30 درجه سانتی گراد

روش تکثیر  تكمه اي  پابلند بنفش: بذر

روش کاشت  تكمه اي  پابلند بنفش:  خیساندن بذر به مدت 1-2 روز در آب، انتقال بذر ها به خزانه با دمای 20-25 درجه جهت نشاء گیری، انتقال نشاء ها به خاک

بذر تکمه ای پا بلند بنفش

بذر تکمه ای صورتی

بذر تکمه ای سفید

بذر تکمه ای قرمز