.

کارگاه مجازی تولید و بسته بندی و بازاریابی بذر

سه شنبه, 29 دسامبر 2020

انجمن علمی گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی دانشگاه رازی با همکاری شاخه دانشجویی انجمن علمی بذر ایران برگزار می کند.

 

نشست تخصصی: تولید، بسته بندی و بازاریابی بذر

سخنران: مهندس سید مجتبی مدرس هاشمی

تاریخ برگزاری: چهارشنبه ۱۰ دیماه ساعت ۱۶ الی ۱۸

شرکت در نشست رایگان می باشد

شرکت برای عموم آزاد می باشد.

 

نظر خود را بنویسید