.

گیاهان داروئی اولویت دار وزارت جهاد کشاورزی و منابع طبیعی

شنبه, 26 ژوئن 2021

لیست نمونه های بذور گیاهان داروئی اولویت دار وزارت جهاد کشاورزی و منابع طبیعی که توسط شرکت پاکان بذر اصفهان عرضه میگردد

درصد

 قوه نامیه

درصد

خلوص

وزن هزار دانه/

گرم

نام علمی

نام فارسی

ردیف

75

99

2- 1/6

Carum carvi

زیره سیاه

1

85

99

3- 2/5

Cuminum cyminum

زیره سبز

2

80

99

57-50

Malva silvestris

پنیرک

3

89

99

1 0/8

Satureja  hortensis

مرزه

4

95

99

0/7  0/5

Melissa officinalis

بادرنجبویه

5

85

98

4- 0/3

Matricaria chamomilla

بابونه

6

80

98

1/2 -1

Carum copticum

زنیان

7

84

99

3- 2/5

Pimpinella anisum

انیسون

8

95

99

0/5- 0/5

Lavandula officinalis

اسطوخودوس

9

70

98

0/5- 0/3

Cimum Basillcum

تخم شربتی

10

75

99

45-40

Hibisus sabdariffa

چای ترش

11

80

100

0/3

Thymus    vulgaris

آویشن باغی پلیت شده

12

95

99

2- 1/5

Glycyrrhiza glabra

شیرین بیان

13

90

99

5/5- 5

Lsatis tinctoria

وسمه

14

90

99

2/7- 2/2

Nigella sativa

سیاهدانه

15

92

99

8/5- 7/7

Coriandrum sativa

گشنیز

16

85

99

9-7

Allium stipitatum

موسیر

17

95

99

6/5- 5/6

Foeniculum vulgare

رازیانه

18

75

99

18- 16

Ferula assa – foetida

آنغوزه

19

82

99

40- 39

Ferula gumosa

باریچه

20

 

 

نظر خود را بنویسید