.

بذر آلیسوم سفید

0/0

نام علمی: Lobularia maritima

زمان کاشت: اواخر زمستان تا اوایل بهار

زمان گلدهی: بهار 

روش تکثیر: بذر

 

مشتریانی که این آیتم را خریده اند، موارد زیر را نیز خریده اند