.

بذر آگروپايرون النگاتوم

0/0

نام علمی: Agropyron elongatum

گیاهی چندساله و مرتعی از تیره گندمیان می‌باشد که قادر است در زمین‌های با شوری نسبتا" بالا رشد نماید. این گونه گیاهی، از گونه‌های به نسبت خوشخوراک و پر تولید مرتعی و علوفه‌ای است که به شوری و خشکی مقاوم است. 

 مقدار بذر مصرفی در هکتار: 9-13 کیلو گرم