بذر سورگوم اسپیدفید موجود است.

این سورگوم یک بذر علوفه ای است که برای تکثر مناطق ایران کاربرد دارد. این بذر زودرس بوده و برای چرای مستقیم، علوفه تازه و خشک مناسب است.

سورگوم اسپید فید

1- علوفه ای زودرس

2-مناسب برای چرای مستقیم، علوفه تازه و خشک

3- مناطق مناسب کشت، سرد،معتدل، گرم و گرم و خشک

4- تیپ بوته: قابلیت پنجه زنی،میانگین ارتفاع 215 سانتی متر

5-طول دوره رشد: 70 روز(تا اولین برداشت)

6- میانگین عملکرد: 80-90 تن در هکتار

7- میانگین عملکرد علوفه خشک سورگوم: 21 تن در هکتار

8-متوسط طول خوشه:30 سانتی متر

9-میانگین وزن هزار دانه:18 گرم

10-واکنش به خشکی: تحمل نسبی

11- واکنش به شوری: تحمل نسبی 

12-واکنش به خوابیدگی:مقاوم

13-رنگ دانه: قهوه ای

14- تعداد چین: 2-3 چین

نظر بدهید
*
Filters
Sort
display